KURUMSAL
ŞENGÜN GEMİ SANAYİ
       VİZYONUMUZ

       Bu günümüzden gelecek ufkuna baktığımızda şirketimizi ve tersanemizi,

 • Kendi ölçek grubu dünya tersaneleri içinde teknoloji ve ekonomik boyutlarda rekabet avantajı oluşturmuş ve marka haline gelmiş,

 • Ülke için liderliğini korumuş olan,

 • Her türlü gemi tipi seri imalatını yapan,

 • Üretim performansını sektöründeki dünya standartına eriştirmiş,

 • Kalite düzeyi ve sistemi daha etkinleşerek müşterilerini bu konuda koşulsuz tatmin eden,

 • Anahtar teslimi gemi yapımı tersane ana faaliyeti olarak benimsemiş,

 • Tasarım faaliyetini üretim dökümantasyonu düzeyinde ve kendi bünyesinde yürüten, bir kurum olarak görüyoruz

       DEĞERLERİMİZ

       Şirketimizin tüm faaliyetleri ile iç ve dış ortam ilişkilerinde sürekli göz önünde tutulmasını beklediğimiz değerlerimiz,

 • Planlı çalışmaya özen,

 • Dürüstlük,

 • İşimize ve iş arkadaşımıza sevgi, saygı, güven,

 • Disiplinli çalışma,

 • Devamlı gelişime açık olma,

 • Adil karar ve davranış,

 • Koşulsuz müşteri memnuniyetini sürekli gözetmek,

 • Üretilen artı değerin en değerli girdisi olarak çalışanlarının değerini alma,

       KALİTE POLİTİKASI

 • Şengün Gemi İnşaat AŞ'nin yaptığı işlerdeki Kalitesi, Vizyonunda tanımlanan yapı ve düzeye minimum maliyetlere ve en kısa sürede ulaşacak ve öngörülen karlılık düzeyinin gerçekleşmesine yardımcı olacak şekilde yönetir.

 • Şirketimizin iş alanındaki tüm faaliyetlerinde hem ürün hem de ilişkilerde koşulsuz müşteri tatmininin, tekrar birlikte iş yapmayı kendiliklerinden isteyecekleri düzeyde sağlanmasına özen gösterilir. Müşterilerin ve pazarın potansiyel beklentileri sürekli izlenir, irdelenir ve değerlendirilerek şirketin iş stratejileri doğrultusunda beklentilerin karşılıkları geliştirilir.

 • Şirket kalite el kitabında tariflenen Kalite Yönetim Sistemi ( KYS ) ana faaliyet süreçleri izlenerek, Md.1'deki temel politikayı gerçekleştirmek yolunda süreçlerin Yetkinliği ile bu amaçla kullanılan kaynaklara karşın verimliliği ölçümlenir, değerlendirilir ve geliştirilir.

 • Kalite iyileştirme hedefleri her zaman şirketin stratejileri ve iş planı ile koordineli bir biçimde belirlenerek şirketin sektör pazarı içinde daha iyi bir konuma geçmesi için bir araç olarak kullanılır. Politika, bu amaçla her yıl yönetimce gözden geçirilir.

 • Kalite Bilinci ve Müşteri İstekleri şirketin tüm örgütsel düzeylerinde öncelikli çalışma ve değerlendirme referansıdır. Şirket çalışanlarının performans değerlendirmesinde temel unsur da kalite hedefleridir.

 • Kalite Yönetim Sisteminin (KYS) ve üretimin Temel Unsuru Şirket Çalışanlarıdır. Bu bakımdan insan kaynaklarının kalite hedeflerini karşılayacak şekilde nitelik ve nicelik bakımından Geliştirilmesi, personele yüksek verimle çalışabilecekleri, gerçekleştirebilecekleri eğitim ve kariyer planlamalarının yapılmasına olanak veren bir ortam sağlanır.

 • Üretim sürecinde etkinlik ve verimliliğin devamlı gelişmesi için malzeme ve iş gücü tedarikçileri ile ortak hedeflere yönelik, karşılıklı fayda üreten sürekli ilişkiler geliştirilir. Bu bağlamda tedarikçilerin performans değerlendirmesinde KYS'ne uyum temel kriterlerinden biridir.

       ÇEVRE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

       Sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak, işimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

       Şirket yönetimi, çevre konularında gerekenleri bir plan doğrultusunda yapmanın ve bu planların uygulanmasının Şirket Yönetiminin başlıca görevlerinden olduğunun bilinciyle hareket etmektedir.

       Bu amaçla yürütülecek olan Çevre Faaliyetleri Şengün Gemi'nin sahibi bulunduğu ya da tarafı olduğu projenin tamamını kapsar.

       Çevre emniyetine gereken özeni göstermek, bir işveren olarak yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Şengün Gemi'nin görevidir.

       Bu doğrultuda "Çevre Yönetim Sistemi" uygulanarak, sistemimiz periyodik olarak ve değişen koşullarda gözden geçirilir ve çevre performansımız sürekli olarak arttırmaya çalışılır.

       Bu amaçla;

       Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uyulup, uluslararası tavsiyeler azami seviyede dikkate alınarak hareket edilir. Ürün ve proseslerle ilgili projeler hazırlanırken çevresel etkiler dikkate alınarak kirlilik, kaynağında önlenmeye çalışılır.

       Elektrik, yakıt ve su sarfiyatları gibi kaynakları azaltıcı tedbirler alınır ve her yıl hedefler konarak sürdürülebilir gelişme sağlanır.

       Faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarımızı azaltıcı önlemler alınır, tekrar kullanım veya geri kazanım imkanları uygulanmaya çalışılır.

       Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlanıp uygulanır.

       Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımız bilinçlendirilir ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutulur.

       Resmi kuruluşlar, diğer sanayi kuruluşları ve tedarikçiler ile işbirliği sağlarak,çevre standartlarımızın hep birlikte yükseltilmesine çalışılır.

       Şirket kazalar gerçekleştikten ya da tehlikeler yaşandıktan sonra "Reaktif" yaklaşım göstererek değil, öngörü sistemi ile önceden tedbir alarak "Proaktif" yaklaşımla çevre kazalarını ve çevreye verilebilecek zararları önlemek ve tehlikeleri tamamen bertaraf etmek istemektedirler.

       Şirketin hedefleri ise sıfır hata ve sıfır kaza olup adının hiçbir şekilde olumsuz ve istenmeyen bir olayla anılmasınınönüne geçmek, tabiatı, bulunduğu çevresini ve çalışanlarını koruyan ve gözeten olarak anılmaktır.

       İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

       Şengün Gemi Sanayi, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlık olarak kabul eder, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı üretim verimliliğinin gereği olarak görür.

       Bu amaçla yasal mevzuatın belirlediği kurallar ve diğer şartlar çerçevesinde iş kazaları ve sağlık bozulmasının önüne geçebilmek ve bilinçli çalışanlar oluşturmak için;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışanlarımıza eğitimler vererek uygun davranış kazandırmayı, tüm çalışanların bilgilendirilmesi ve katılımlarını sağlamayı,

 • Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliğini birinci öncelik olarak dikkate almayı,

 • Bölgemizdeki kuruluşlar ile işbirliği yaparak, afet ve acil durumlara ortak müdahale edebilecek bir yapılanma oluşturmayı,

 • İşyerimizin en değerli varlığı olan çalışanları için daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı ve geliştirmeyi,

 • Yeni teknolojiler ve etkin kaynak kullanımı ile şirketimizdeki İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini en aza indirmeyi ve sistemi gözden geçirerek sürekli iyileştirmeyi Taahhüt Ederiz

       SERTİFİKALARIMIZ

 
Adres Bilgileri
Tersane Küme Evleri NO: 33
Çamburnu Mah. / Sürmene / Trabzon / Türkiye
İletişim Bilgileri
Tel : + 90 462 752 20 60 - 752 30 09
Fax : + 90 462 752 22 69
E-posta Adresleri
info@sengungemi.com.tr
sales@sengungemi.com.tr
Şengün Gemi Sanayi | © 2022 - Tüm hakları saklıdır
Design & Code : Efortek Yazılım